Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a služeb společnosti Easy Flow s r.o.

 1. Účel
  1. tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami Easy Flow s r.o., IČ 11941278, se sídlem Popkova 999/8, 664 34 Kuřim (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel).
  2. VOP tvoří nedílnou součást příslušné Smlouvy, především kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nabídky, potvrzení objednávky, uzavírané mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále jen Smlouva).
  3. Uzavírání veškerých Smluv mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí výhradně těmito VOP, pokud není mezi stranami písemně sjednáno jinak. Jiné obchodní podmínky Odběratele nejsou pro Dodavatele závazné ani v případě, že s nimi Dodavatel výslovně nevyjádřil svůj nesouhlas. Jakákoliv předchozí i budoucí telefonická nebo ústní ujednání a ujištění jsou závazná pouze po písemném potvrzení Dodavatele. Písemné potvrzení může mít formu listinnou i elektronickou.
  4. Obchodní podmínky Odběratele platí pouze tehdy, pokud s nimi Dodavatel vyjádřil při uzavření příslušné smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Při kolizi VOP Dodavatele a obchodních podmínek Odběratele bude uplatněno ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Nabídky
  1. Označení Zboží odpovídá obchodně-technické dokumentaci Dodavatele nebo Výrobce. Nabídky nejsou závazné, pokud se jedná o vyobrazení a popis Zboží. Dodavatel nebo výrobce si vyhrazuje právo na technické i konstrukční změny, vylepšení a úpravy Zboží.
  2. Veškeré informace, obsažené v nabídce Dodavatele nebo Výrobce zůstávají Duševním vlastnictvím Dodavatele nebo Výrobce a jsou považovány za diskrétní. Jakékoliv postoupení těchto informací třetím osobám, bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Dodavatele nebo Výrobce není dovoleno. Porušení tohoto ustanovení ze strany Odběratele je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem a Dodavatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy a může po Odběrateli požadovat smluvní pokutu až do výše 50 % dané kupní ceny či ceny díla, tímto však není dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Toto ujednání o důvěrnosti informací platí i v případě, že nedojde na základě nabídky Dodavatele k uzavření smluvního vztahu s Odběratelem. Případný prospěch Odběratele, vzniklý z neoprávněného použití těchto důvěrných informací, náleží v takovém případě v plném rozsahu Dodavateli. Výše uvedená smluvní pokuta tímto není nikterak dotčena.
  3. Veškeré objednávky a jejich případné změny jsou závazné teprve v okamžiku, kdy jsou takto písemně potvrzeny k tomu oprávněnou osobou Dodavatele případně Výrobce. Tyto VOP jsou vždy součástí potvrzení objednávky a Odběratel s nimi projevuje svůj bezpodmínečný souhlas, pokud nedojde Dodavateli do 3 pracovních dnů projev vůle o jejich odmítnutí. Souhlas s těmito VOP projevuje Odběratel mimo jiné i převzetím Zboží od Dodavatele příp. Výrobce.
 3. Kupní cena, platební a dodací podmínky
  1. Ceny vychází z doporučených cen Výrobce zboží. Preferovaná měna je EUR, případně může být sjednána cena v CZK přepočtem deviza – prodej u Fio banky, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČO 61858374. Ostatní měny nejsou akceptovány, pokud není výslovně uvedeno jinak. K ceně je nutné připočíst aktuální sazbu DPH, případně clo dle platných daňových a celních právních předpisů.
  2. Dodací podmínky se řídí dle podmínek INCOTERMS 2020. Cena je vždy kalkulována na paritě DDP, tzn. dodáno na místo určení. Jakákoliv odchylka od těchto dodacích podmínek musí být písemně zakotvena ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem.
  3. Platební podmínky jsou stanoveny jako platba předem ve výši 100%, pokud nejsou jinak písemně zakotveny ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Dodavatele a to v plné fakturované výši. Případné poplatky spojené s převodem částky jdou na vrub Odběratele. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží, nebo neposkytne součinnost k dodání a nebo si zboží nevyzvedne, ač mu to Dodavatel umožnil, má se za to, že Zboží bylo dodáno a Dodavatel je oprávněn vyúčtovat zbytek kupní ceny. Nepřevezme-li Odběratel Zboží ani 30 dní od okamžiku, kdy měl Zboží převzít, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli Smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny Zboží a Dodavatel je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  4. V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to i za každý započatý den prodlení. Touto smluvní pokutou není nikterak dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši nebo úroků z prodlení.
  5. V případě objednání a neodebrání Zboží ze strany Odběratele, budou Odběrateli účtovány všechny náklady s tímto spojené, jako je např. marný nájezd dopravce, uskladnění Zboží do doby dodávky Zboží. Uskladnění Zboží bude účtováno ve výši 0,3% z ceny Zboží za každý i započatý den prodlení. Takto uskladněné Zboží bude vydáno Odběrateli až po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně skladného a nákladů s tímto spojených. Dodavatel zašle Odběrateli výzvu k úhradě dlužné částky. Daňový doklad pak bude vystaven po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně nákladů uvedených v tomto odstavci 3.5. V případě prodlení s úhradou na základě zaslané výzvy k úhradě Odběrateli je Dodavatel oprávněn prodat Zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu Odběrateli nejdříve po uhrazení zálohové faktury. Pro takový případ se nejedná o prodlení dodávky na straně Dodavatele.
  6. Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči Dodavateli započitatelné pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly přiznány Odběrateli pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím. Odběratel a Dodavatel se dále dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči Odběrateli započitatelné veškeré splatné i nesplatné pohledávky, a to i bez ohledu na jejich případné promlčení.
 4. Dodací lhůta a způsob plnění dodávky
  1. Pro dodržení dodací lhůty je předpokladem včasné obdržení objednávky, Smlouvy, případně dalších potřebných dokladů ze strany Odběratele, stejně jako i dodržení sjednaných platebních podmínek, případně jiných závazků, jakožto i zajištění připravenosti místa pro montáž Zboží, pokud je to pro jeho uvedení do provozu nezbytné. Pokud nejsou tyto předpoklady včas a řádně plněny, prodlouží se tomu úměrně i dodací lhůty a Dodavatel nemůže být do uplynutí prodloužené lhůty v prodlení s dodáním Zboží.
  2. Závazné potvrzení termínu dodávky Zboží Dodavatelem je možné až po závazném potvrzení termínu dodání Zboží nejčastěji zahraničním Výrobcem/Dodavatelem Zboží. Pokud není písemně dohodnuto jinak, rozumí se dodací lhůtou disponibilita Zboží na skladě Výrobce/Dodavatele.
  3. Pokud se dostane Dodavatel do prodlení s dodávkou Zboží, může Odběratele informovat o přiměřené dodatečné lhůtě pro dodání Zboží. Změnou dodací lhůty nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody ani na smluvní pokutu (s výjimkou obsaženou v čl. 4.5. VOP). Pokud překročí dodatečná lhůta pro dodání Zboží délku 90 dní, má Odběratel právo od Smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případech způsobených vyšší mocí, které i kdyby Dodavatel sebevíce chtěl, není schopen ovlivnit. Pro případ zásahu vyšší moci není Odběratel oprávněn se domáhat náhrady vzniklé škody ani jiné újmy tímto způsobené a stejně tak nevzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu za prodlení s dodáním Zboží. Přitom je nerozhodující, zda v době uzavření Smlouvy taková příčina již existovala, mohla existovat nebo nastala později a zda mohla být některou ze smluvních stran při podpisu Smlouvy předvídatelná.
  4. Pro případ neuskutečnění dodávky Zboží Dodavateli ze strany Výrobce nebo subdodavatelů si Dodavatel vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty nebo na jednostranné odstoupení od Smlouvy, aniž by tímto vznikaly Odběrateli vůči Dodavateli jakékoliv nároky vyjma vrácení již poskytnutého plnění. O takovém stavu bude Odběratel Dodavatelem neprodleně informován.
  5. Dojde-li k prodloužení dodací lhůty vinou Dodavatele, má Odběratel právo žádat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení, maximálně však celkem 5% z ceny dodávaného Zboží.
  6. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zboží ze strany Dodavatele dodáno jeho předáním prvnímu přepravci za účelem jeho přepravy pro Odběratele. Pokud si povaha dodávky vyžaduje instalaci Zboží a uvedení do provozu a je mezi Odběratelem a Dodavatelem sjednána, má se za splnění dodávky termín podpisu předávacího protokolu ze strany Odběratele.
  7. Odmítne-li Odběratel podepsat předávací protokol, ačkoliv Dodavatel splnil své povinnosti podle Smlouvy (zařízení je funkční a plní svůj účel), či byl připraven je splnit, má se za to, že k převzetí došlo dnem odmítnutí podpisu předávacího protokolu. Dodávka Zboží se považuje rovněž za protokolárně a bez vad předanou, pokud začal být předmět dodávky Odběratelem užíván. Vady a nedodělky nebránící bezpečnému provozu nejsou důvodem pro nepřevzetí Zboží Odběratelem.
 5. Výhrada vlastnictví a přechod nebezpečí škody
  1. Výhrada vlastnictví – Zboží zůstává i po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy i po předání Zboží Odběrateli nadále vlastnictvím Dodavatele. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele nejdříve okamžikem uhrazení jeho plné ceny a splněním veškerých nároků, které Dodavatel uplatňuje vůči Odběrateli na základě vzájemných smluvních vztahů.
  2. Odběratel není oprávněn po dobu výhrady vlastnictví dát takové Zboží do zástavy třetí osobě a jakkoliv s ním v tomto směru manipulovat. Odběratel je povinen při zadržení takového Zboží, při jeho zabavení nebo jiném disponování třetí osobou na tento stav (výhradu vlastnictví) třetí osobu upozornit a stejně tak i neprodleně o uvedeném informovat Dodavatele.
  3. Pokud dojde k porušení povinností dle smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem ze strany Odběratele, především pak pokud je Odběratel v prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je Dodavatel oprávněn požadovat navrácení takového Zboží s výhradou vlastnictví nazpět Dodavateli a to i bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je povinností Odběratele na svoje náklady a na základě výzvy Dodavatele vydat Zboží bez odkladu Dodavateli a to doručením přímo do skladu Dodavatele nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Dodavatelem k doručení Zboží do skladu Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Odběratel dává svolení k tomu, aby Dodavatel sám předmětné Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil.
  4. Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí dodávky v rámci celkové objednávky a náklady spojené s jejich přepravou a balením účtovat zvlášť.
  5. Odběratel se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje Dodavateli, pokud bude o tyto informace požádán. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow a zprávu auditora pokud je k dispozici. Tyto údaje mohou být Dodavatelem vyžádány za účelem posouzení schopnosti Odběratele dostát svým platebním závazkům. Dodavatel se v takovém případě zavazuje zacházet s těmito informacemi jako s Důvěrnými informacemi a neposkytovat tyto informace třetím osobám.
  6. Odběratel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit finanční stabilitu Odběratele a jeho schopnost plnit závazky plynoucí z uzavřených Smluv s Dodavatelem. K takovým skutečnostem patří především zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, zahájení jakéhokoliv soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení proti Odběrateli, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností Odběratele. Pokud Odběratel Dodavatele o takové skutečnosti neinformuje, nebo informuje nepravdivě nebo informuje nepřesně, pak je Dodavatel oprávněn odstoupit od smluvních ujednání s Odběratelem.
 6. Instalace, montáž, uvedení do provozu
  1. Pokud je tak Smlouvou stanoveno, Dodavatel provede instalaci, montáž a uvedení Zboží do provozu. Odběratel je pak povinen včas zajistit technickou připravenost a součinnost pro dodání a zprovoznění zařízení včetně likvidace použitých obalů a odpadů vzniklých v rámci instalace.
  2. Pokud dojde ke zpoždění instalace, montáže a uvedení do provozu v důsledku okolností Odběratele a které nemůže Dodavatel ovlivnit a za něž tudíž nenese Dodavatel zodpovědnost, nese Odběratel v odpovídajícím rozsahu náklady Dodavatele vzniklé v souvislosti s čekáním či potřebnými dodatečnými cestami Dodavatele nebo montážního personálu.
  3. V případě provádění instalace, montáže a uvedení do provozu Dodavatelem příp. Výrobcem, není Odběratel oprávněn rozbalovat dodávku Zboží bez přítomnosti osoby oprávněné Dodavatelem příp. Výrobcem k provedení instalace, montáže a uvedení do provozu, pokud se Dodavatel a Odběratel nedohodli jinak. Odběratel má právo zkontrolovat při dodání Zboží neporušenost obalů.
 7. Záruky, reklamace
  1. Na Zboží je poskytována záruka v délce trvání uvedené ve Smlouvě.
  2. Ze záruky jsou vyjmuty vady dodávek způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem Odběratele nebo třetích osob a vady, u kterých bylo prokázáno, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním. Vyjmuty jsou rovněž vady vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, nesprávným skladováním, porušením ochranných pečetí a nálepek, použitím nevhodných provozních prostředků a podmínek, chemickými a elektrolytickými vlivy, atmosférickými poruchami, stavebními a montážními pracemi jiných osob než osob Dodavatele příp. Výrobce nebo jimi pověřených osob a všemi dalšími příčinami nezaviněnými Dodavatelem příp. Výrobcem. Záruka se rovněž nevztahuje na žádné materiály dodané Odběratelem a na konstrukční řešení použitá Odběratelem a z toho titulu plynoucí bezpečnost a funkčnost dodávek. Za výrobky a Zboží třetích osob, dodané Dodavatelem odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Nárok na reklamaci nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností nebo standardů, či při zanedbatelném omezení upotřebitelnosti Zboží. U Zboží, vyžadující odbornou instalaci, se záruka vztahuje jen na Zboží, instalované Dodavatelem příp. Výrobcem, případně jimi pověřenými osobami.
  3. Reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky Zboží je nutné uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Zboží Odběrateli. Reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě a manipulaci s ním je nutné uplatnit u přepravce ihned při převzetí Zboží, je nutné pořídit dostatečnou fotodokumentaci případu a sepsat s dopravcem reklamační protokol. Odběratel je o skutečnosti povinen informovat neprodleně Dodavatele.
  4. Reklamaci z důvodu zjevných vad Zboží je Odběratel povinen oznámit Dodavateli nejpozději do 3 dnů od dodání Zboží, u skrytých vad do 3 dnů od jejich odhalení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a nebudou uznány.
  5. Veškeré uplatňované reklamace musí mít písemný charakter (email, dopis) a reklamovaná vada musí být detailně popsána. Především musí být uveden typ, výrobní číslo a termín dodání Zboží. Rovněž musí být uvedeny kontaktní údaje na osobu oprávněnou za Odběratele řešit předmětnou reklamaci. Reklamace, která neobsahuje v předchozích větách tohoto článku uvedené údaje se nepovažuje za řádnou a Dodavatel na ni nemusí brát zřetel. Odběratel poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu k odstranění vady případně dodatečnému plnění.
  6. Dodavatel příp. Výrobce má právo prostřednictvím svých zástupců a pověřených osob provést na místě samém šetření, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a Odběratel je povinen mu toto umožnit. Bude-li reklamace shledána jako neoprávněná, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli příp. Výrobci veškeré náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně nákladů cestovních.
  7. V případě oprávněné reklamace nese náklady spojené s opravou vady (je–li vada opravitelná) Dodavatel. U Zboží prodávaného za nižší cenu než obvyklou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Odběratelem.
  8. Dodavatel neručí za jakékoli škody způsobené vadou dodaného Zboží.
 8. Definice
  1. Termíny s velkými písmeny na začátku, obsažené v těchto Všeobecných podmínkách, mají následující význam:
   • Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, pořizující přímo nebo nepřímo Zboží Dodavatele příp. Výrobce, nebo se kterou Dodavatel vyjednal nebo uzavřel Smlouvu. 
   • Dodavatel: Easy Flow s.r.o., IČ: 11941278
   • Výrobce: subdodavatel Dodavatele nebo nejčastěji zahraniční výrobce Zboží, jehož prodej příp. montáž, instalaci, uvedení do provozu, servis smluvně zajišťuje nebo zprostředkovává Dodavatel ve svém obchodním teritoriu.
   • Zboží: výrobky Výrobce nebo Dodavatele a jejich subdodavatelů, které jsou předmětem Smlouvy a veškerá práce, kterou Dodavatel případně Výrobce v tomto kontextu provádí.
   • Důvěrné informace: jde o jakékoliv informace, týkající se obchodních záležitostí Dodavatele případně Výrobce, případně Zboží, které nejsou volně dostupné. Povinnost zachovávat diskrétnost přetrvává i po vypršení této dohody.
   • Duševní vlastnictví: veškeré technologie, obchodní tajemství, know-how, informace, ceníky a jiná dokumentace Dodavatele případně Výrobce.
 9. Ostatní ujednání
  1. Faktury budou Dodavatelem zasílány přednostně elektronicky na e-adresu Odběratelem, případně na adresu sídla Odběratele dle ujednání v příslušné smlouvě a/nebo, resp. Objednávce.
  2. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
  3. Veškeré smluvní vztahy, které tyto VOP vysloveně neupravují, se řídí právem České republiky, s odkazem především na znění Občanského zákoníku v platném znění.  Místně příslušným soudem k řešení sporů mezi Dodavatelem a Odběratelem je soud v místě sídla Dodavatele. V případě sporu přímo mezi Odběratelem a Výrobcem jsou VOP Výrobce nadřazeny VOP Dodavatele.
  4. Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv na vynutitelnost, platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  5. Tyto VOP od doby své platnosti nahrazují veškeré předchozí verze VOP Dodavatele.
  6. Tyto VOP může Dodavatel za podmínek § 1752 Občanského zákoníku jednostranně změnit. Nové VOP jsou pro Odběratele závazné dnem prokazatelného doručení Odběrateli nebo uveřejněním na webových stránkách Dodavatele podle toho, která skutečnost nastala dříve.
  7. Odběratel souhlasí, že projektová dokumentace bude k dispozici pouze v jazycích poskytovaných Výrobcem, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Platnost těchto VOP: od 1.1.2022